Cáp bấm chì là lĩnh vực không thể thiếu của cáp thép. Tất cả cáp thép khi đi vào hoạt động đều cần phải qua công đoạn bấm chì để tạo điểm mấu chốt neo giằng và kết hợp với các bộ phận khác. Sling cáp thép thì chủ yếu là những loại cáp thép…

Read MoreComment